Hỏi: Tôi có 400 triệu đồng, thu nhập 15-17 triệu đồng/tháng. Tôi


Việc ghi tên cá nhân/tổ chức trên sổ đỏ là căn cứ


Pháp lý là một trong những yếu tố quan trọng trong việc