Xác định diện tích đất ở khi có ao và vườn như thế nào

Hướng dẫn

12/04/2021

Điều 24 Nghị định 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai) có nêu rõ 2 trường hợp như sau:

1. Nếu thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành trước ngày 18/12/1980, người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định mà trong giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở, thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 5 lần hạn mức giao đất ở.

2. Nếu diện tích thửa đất lớn hơn 5 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai, thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng 5 lần hạn mức giao đất ở. Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định, hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp giấy chứng nhận theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2014 sẽ được xác định như sau:

a) Với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên giấy chứng nhận đã cấp;

b) Nếu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ theo quy định nhưng diện tích đất ở chưa được xác định lại theo quy định của Nghị định 181/2004 về thi hành Luật Đất đai 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì phần diện tích đất ở sẽ được xác định lại theo các quy định của Luật Đất đai 2013.

5.0 / 5 ( 3 bình chọn )
Bài trước

Đầu tư Vinhomes Golden River có nhanh lấy lại vốn?

Bài tiếp theo

Đòn bẩy từ các 'đại gia' Kích cầu giá bất động sản nghĩ dưỡng

Bài viết tương tự