• Loại hình
  • Năm bàn giao
  • Trạng thái

Các dự án tại Đường Tây Nam Kim Giang I

1 dự án 1 dự án